Oldalak

2016. július 1., péntek

A belterületi ingatlanok adómentességével kapcsolatos módosítások

A Magyar Közlöny 87. számában megjelentek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) belterületi ingatlanok adómentességével kapcsolatos módosításai, amelyek értelmében a Htv. 19. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mentes az adó alól:) 
„b) a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek.”

Továbbá a Htv. 52. § 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„15. mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek: az az ingatlan,   
a) amely az ingatlan-nyilvántartásban, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú, művelés alól kivett területként szerepel, és
b) amelynek a teljes területét – a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a  növénytermesztést szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület kivételével – az adóalany a naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágnak megfelelően műveli, és
c) amelyre nézve a  b)  pont szerinti feltétel teljesülését a  telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az  adóalany naptári év június 9. és szeptember 30. között benyújtott kérelmére indult eljárás keretében megtartott helyszíni szemle alapján kiadott okirattal igazolja, és
d) amellyel határos területen létesített ivóvízvezetékre, szennyvízcsatorna-vezetékre és villamosenergia-vezetékre való csatlakozásra nincs lehetőség, vagy amelynek az adóalany – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti – jogszerű földhasználója és azt a tárgyévben az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján, a  640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11.  cikke szerint benyújtott támogatási kérelmében kérelmezett, vagy nem kérelmezett mezőgazdasági területként jelöli meg;”


A fent leírtakat 2017. január 1-től kell alkalmazni a belterületi ingatlanok vonatkozásában.

Nincsenek megjegyzések: