Oldalak

2009. november 21., szombat

Mire ügyeljünk a pénzügyek intézésénél?! 3. rész


Rejtett költségek
Nem túlzás azt állítani, hogy a banki termékfejlesztők kreativitása a költségtételek kimunkálásában csúcsosodik ki. Embert próbáló feladat lenne valamennyi jogcímet összeszámolni, amelyen több-kevesebb díjat legombolnak az ügyfélről, és mire az ember azt gondolja, hogy kiismerte a struktúrát, addigra újabb innovációkkal rukkolnak elő. Néhánypélda...
Noha a betétnél elvileg a bank fizet az ügyfélnek kamatot, az élet számtalan példát szolgáltat az ellenkezőjére.
Az egyik kisebb bank például az akciós betétekből 0,25 százalékot kapásból lecsípett betétkötési jogcímen, vagyis fizessen az ügyfél, amiért hajlandó a banknak kölcsön adni. Az egyszeri díjat egyébként a lekötendő összegből vonják le, mielőtt még teljesítenék a lekötési megbízást, így nem húzza le az ajánlatok összevetésére alkalmas egységesített betéti kamatlábat (ebkm) sem, amelynek elvileg az esetleges költségek levonása után ténylegesen kifizetendő kamat mértékét kellene jeleznie.
A bank-kölcsönök esetén a késedelmes törlesztés borsos ára lehet sokkoló. Nemcsak, hogy ketyegni kezd a normális kamatra rárakodó 3-20 százalékos késedelmi kamat, de az sem példa nélküli, hogy sokszoros áron kiszámlázzák az A/4-es papír és bélyeg költségeit is. Így már az első írásbeli felszólítás 10 ezer forintba kerülhet.
Ha az ügyfél valami miatt módosítani szeretné a hitelszerződés feltételeit, általában -költségplafon nélkül- a kintlévőség 2 százalékával számolhat - vagyis pl. 10 milliós tartozásnál ez 200 ezer forint.
A lejárat előtti törlesztésért több pénzintézet már abban a pillanatban megterheli az ügyfelet, amint az jelzi igényét: a szándéknyilatkozat ára azonnal néhány ezer forint.
Meglepetések az online bankolás során is adódhatnak. Az X bank egyik ügyfele csupán azért kényszerült több tízezer forint megfizetésére, mivel lemondta néhány internetes átutalási megbízását. Ez azért bosszantotta módfelett az ügyfelet, mivel előzetesen tisztázta az ügyintézővel, hogy az online átutalások ingyenesek; az pedig meg sem fordult a fejében, hogy lemondásuk tetemes büntetést von maga után.

2009. november 20., péntek

Mire figyeljünk a pénzügyek intézésénél?! 2. rész


Válogatott alapok, dupla díjak
Bevallva vagy sem, bankok, biztosítók, alapkezelők és ügynökök részben abból élnek, hogy a pénzügyekben kevésbé járatos, ezért könnyen megtéveszthető ügyfelek megveszik a jól marketingelhető, ámde olcsónak korántsem nevezhető konstrukciókat.

A befektetési tanácsadók kedvenc szabálya: az ügyfél diverzifikálja a portfólóját, ossza meg a pénzét többféle instrumentum között. A válogatott alapok egyetlen termékben tartalmazzák többféle konstrukció jegyeit, így különböző kockázatú portfóliókat lehet kialakítani, hangzatos fantázianevekkel.
Persze az egyes alapokat mindenki maga is megvehetné külön-külön, annál is inkább, mert ha válogatott alapba teszi a pénzt, saját zsebe helyett az alapkezelőket gazdagítja. Utóbbiak ugyanis mind a beválogatott egyedi konstrukcióban, mind a végső alapban díjat számolnak fel. Ez ugyan nem magas -jellemzően csak a vagyon 0,5 százalékára rúg-, de megtakarítható lenne.

Amire még érdemes figyelni: a válogatott alapok egyetlen hozzáadott értéke a folyamatos piackövetés. Kezelőik arra nagyon figyelnek, hogy ha eltolódnak a belső arányok pl. amikor a válogatott alap azonos arányban ígér pénz-, kötvény-, árú-, és részvénypiaci kitettséget, s mondjuk a nyersanyagalap lefelé, a kötvénypiac pedig felfelé mozdul, akkor az alapkezelő utána megy a súlyoknak.
Mindezt persze bárki maga is megteheti, ráadásul biztosan olcsóbban.

2009. november 17., kedd

Mire figyeljünk a pénzügyek intézésénél?! 1. rész


Feltételes kamatok
Bevallva vagy sem, bankok, biztosítók, alapkezelők és ügynökök részben abból élnek, hogy a pénzügyekben kevésbé járatos, ezért könnyen megtéveszthető ügyfelek megveszik a jól marketingelhető, ámde olcsónak korántsem nevezhető konstrukciókat.

Bár az utóbbi időben kevesebbet hallani róluk, nemrég még divatosak voltak azok a speciális betétek és indexált kötvények, amelyeknél a potenciálisan fizetendő kamat mértéke valamilyen feltételtől függött.
Tipikus esetben a lekötött összegre egy minimális kamatot fizet a bank, a prémiumot viszont valamilyen külső körülmény megvalósulásához köti. Ilyen lehet például a forintárfolyam alakulása.
A kedvező kamat ilyen esetben csak akkor jár, ha a lekötés időtartama alatt az euro/forint jegyzése nem lép ki egy előre meghatározott sávból, ellenkező esetben a minimumigéret lép életbe.

Korábban több ilyen konstrukciónál előre látni lehetett, hogy nem sok esély van a feltételek teljesülésére. Miközben a világ vezető devizapárja, az euro/dollár is képes 20-30 százalékos kilengésekre, ma sem reális azt várni, hogy a forint szűk sávon belül marad.

2009. november 16., hétfő

A mezőgazdaság megoldandó kérdései


A Kormányt törvény kötelezi arra, hogy évente beszámoljon az országgyűlésnek az agrárgazdaság helyzetésről, a mezőgazdasági termelők jövedelmi viszonyairól, a főbb agrárpolitikai célok megvalósulásáról, a tett intézkedésekről, valamint a költségvetési támogatások felhasználásáról.
Az Agrárgazdasági Tanács (AT) véleményezőként és javaslattevőként jár el a beszámolóval kapcsolatban.

Az AT megállapításai:
 • A Kormány 2008-ban nem biztosította a nemzeti agrártámogatások reálértékének megőrzését.
 • Az agrárnépesség kereseti viszonyai javultak, mégis egyre tartósabbá válik a társadalom egészéhez mért elmaradás.
 • Sem a keresleti-kínálati viszonyok, sem az erre hivatott állami szervek nem tudták megakadályozni a piaci erőfölénnyel való visszaélés eseteit.
 • A mezőgazdasági termelés bővülése nélkül az elmúlt évben a nemzetgazdasági GDP - a 0,6 %-os növekedéssel szemben - negatív tartományba került volna.
 • A tervszerű fakitermelés tekintetében 2008-ban nem teljesültek az elvárások, a kitermelhető mennyiségnek csak 70 %-a került energetikai és faipari hasznosításra.
 • A megelőző évhez képest mintegy 9 ezer fő veszítette el munkahelyét a mezőgazdaságban.
 • A növénytermesztés aránya a mezőgazdasági tevékenységek kibocsátásából 2008-ban 65 %-ot ért el, vagyis nem sikerült erősíteni az állattenyésztés szerepét.
Összefoglalóan tehát megállapítható, hogy 2008-ban pozitív jelenség volt a beruházások élénkülése, az agrár külkereskedelem kiemelkedően jó eredménye, valamint az, hogy javult a vállalkozások jövedelemhelyzete. Ugyanakkor a mezőgazdasági termelői-árindex és a mezőgazdasági ráfordítások árindexének hányadosa -az agrárolló mutató értéke- 2008-ban drasztikusan romlott.

Az Agrárgazdasági Tanács ajánlásai:
 1. Meg kell szüntetni a nagy áruházláncok túlzott nyomását.
 2. A Kormány tárja fel az állattenyésztés fejlődését gátló, a versenytársakéhoz képest hátrányos makrogazdasági feltételeket.
 3. Meg kell teremteni az állami kockázati tőkét, illetve stratégiai fontosságú agrárcélokra való felhasználását.
 4. Érdemi intézkedésekre van szükség a földkérdés területén: a földek elaprózottsága egyre több nehézséget jelent.
 5. Földkivonások csak távlatos nemzetgazdasági érdekek alapján történjenek.
 6. A vízgazdálkodás hazai átalakítása.
 7. A termelői szerveződések támogatása.
 8. A támogatások átláthatóságának biztosítása.
 9. A nemzeti föld- és erdővagyon kezelése más vagyonelemektől elkülönítve történjen.
 10. A favagyon-hasznosítás jelenlegi helyzetének áttekintése.
 11. A Halászati Operatív Program céljainak megvalósítása.
 12. Nyomás gyakorlás az EU agrárpolitikájának várható változásaival kapcsolatban.
 13. A Kormány tárgyalja meg az élelmiszeripar helyzetét.
 14. Nagyobb hangsúly az agrároktatás minden szintjén.

2009. november 15., vasárnap

MSZI


Agricultural Professional Office

Field of it' activity
-Expertise on special fields of agricultural judicial, animal husbandry, food processing, farming and appraisal of damage measurement.
-State-subsidized rural technical advice in crop farming, environment management, in addition to ecology and in farming questions.
-Completion of business plan and tenders.
-Valuation of real estate, building, plantation, infield.
-Valuation of animal stock and material resources.
-Damage valuation and damage caused by wild beast.
-Organization and arrangement of auctions.
-Supply of professional representation.

Availability:
Hungary, 3530. Miskolc, Uitz Béla 1.
Office: 3529. Miskolc, Csabai kapu 62
A phone a fax: 06/36-46-784-897
e-mail: a msziki@gmail.com
A person to be contacted: Dr. Kiss István
An additional information: a www.farminfo.hu

Az AKG kötelezettségekről...


Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás (AKG) igénybevételére az önként vállalt kötelezettségeket a gazdálkodóknak ez év szeptember 1-től kell betartaniuk.

Szeptember 1-től kezdve azokon a területeken, amelyeket a támogatási kérelemben megjelöltek a gazdálkodók, az igényelt célprogram előírásai szerint kell gazdálkodniuk, és meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek is. Ilyen jogosultsági feltétel például, hogy a kérelmező (aki egyben a valós földhasználó is) szerepeljen a földhasználati nyilvántartásban.
A célprogram előírásai között szerepel például ültetvények esetében a madárodúk szeptemberi kihelyezése, bizonyos gyümölcskultúrák esetén pedig az őszi levélanalízis elvégeztetése.
Szeptember 1-től a programba bevitt területeken csak olyan növényvédő szerek használhatóak, amelyeket az FVM Irányító Hatósága közleményében az adott célprogramban engedélyez.
A gazdálkodási naplót is szeptember 1-től kell vezetni.

Az önként vállalt kötelezettségeket a gazdálkodóknak mindazon területeken be kell tartaniuk, amelyeket a támogatási kérelemben megjelöltek, abban az esetben is, ha a támogatási határozattal még nem rendelkeznek.
(Megjegyzés: A www.farminfo.hu honlap "Ingyenes hírlevelek" oldalán a fenti témában további információkhoz juthat).

Mikor fizetésképtelen az adós?


Ahhoz, hogy egy felszámolási eljárás megindulhasson, mindenekelőtt a bíróság megvizsgálja, hogy az adós fizetésképtelen-e. Ennek során nem vizsgálja az adós vagyoni helyzetét, vagy, hogy miért nem fizetett. Egyedül a törvényben meghatározott négy esetet veszi alapul.
Ilyen, ha az adós
-szerződésen alapuló, nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 15 napon belül sem egyenlítette ki, vagy nem vitatta, és az ezt követő írásbeli felszólításra sem teljesítette;
-a jogerős bírósági határozatban megállapított teljesítési határidőn belül tartozását nem egyenlítette ki, vagy;
-a vele szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy;
-a fizetési kötelezettségét a csődeljárásban kötött egyezség ellenére nem teljesítette.

A hitelezők leggyakrabban az első pont alapján kezdeményezik a felszámolási eljárást. Korábban az adósnak a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül volt lehetősége, hogy írásban jelezze álláspontját.
Jelenleg a legkésőbbi időpont, amikor még az adós vitathatja a követelést, a hitelező fizetési felszólításának kézhezvételét megelőző nap és mindezt írásban kell megtennie. Lényeges azonban, hogy a hitelező fizetési felszólítása előtt 15 napnak kell eltelnie. Ez természetesen nem jelenti, hogy korábban nem küldhetünk adósunknak felszólító levelet, a felszámolási eljárásban azonban azt nem vehetjük figyelembe, hiszen az adósnak mindenképpen 15 napos határidőt kell biztosítanunk, és csak ezt követően tudunk felszámolási eljárást kezdeményezni vele szemben.

Tehát továbbra is szükség van a hitelező által kiküldött írásbeli felszólításra. Ennek hiányában a bíróság el fogja utasítani a kérelmet. Ezen kívül szükség van arra is, hogy a hitelező követelése szerződésen alapuljon.

Az adós sem vitathatja bárhogyan a követelést. Ennek is írásban kell megtörténnie. Ugyanakkor ennek az írásbeli iratnak a tartalma nincs meghatározva. Így vitathatja az összeget, esedékességet stb.
A hitelezőnek kell bizonyítania a követelés fennállását valamint a fizetési felszólítás megtörténtét, az adósnak pedig azt, hogy ő írásban vitatta ezt a követelést, mégpedig a teljesítési határidőt követő 15 napon belül.

Mind a fizetési felszólítást, mind az adós részéről megküldött vitatást tértivevényes vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. A tértivevényes küldeményt az átvétel időpontjában, az ajánlott küldeményt ellenkező bizonyításig a feladástól számított ötödik munkanapon megérkezettnek kell tekinteni.
Ha a fent említett okok egyike sem áll fenn, a bíróság az eljárást soron kívül megszünteti.

A közbeszerzési törvény módosítása


A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény )Kbt.) módosítására vonatkozó 2008. évi CVIII. törvény a közbeszerzési szabályozás alapvető és átfogó módosítását jelenti. A módosítás első üteme 2009. április 1. napján lépett hatályba. Ez a módosítás többek között megváltoztatja az EMVA támogatást nyert kedvezményezettek számára az uniós támogatás felhasználásának - a közbeszerzési eljárások lefolytatásának kötelezettségére vonatkozó - szabályait is.
A módosítás értelmében 2009. április 1-jétől - a támogatási intenzitástól függően - az elnyert támogatások túlnyomó részénél nem kötelező közbeszerzési eljárást lefolytatniuk a kedvezményezetteknek.

2009. november 14., szombat

SPS = 2010.01.01


2010. január 1-től bevezetésre kerül az SPS (egységes mezőgazdasági támogatási rendszer.

A rendszer bevezetése előtt a közvetlen mezőgazdasági támogatásokat termeléshez kötött formában fizették ki, így a támogatás feltétele a mezőgazdasági termékek (gabona, tej, szarvasmarha, juh, dohány) előállítása volt. A gazdasági ösztönzőt így nem a piac, hanem a kvótákba épített, merev termelési szerkezetet megőrző támogatás jelentette.

Az egységes támogatás célja, hogy a gazdálkodók minél biztosabb jövedelemhez jussanak. A termelők annak tudatában dönthetik el, hogy mit szeretnének termelni, hogy a nekik szánt támogatás összege független attól, hogy mit termelnek, így a kereslethez tudnak igazodni.
A termelőknek ahhoz, hogy egységes támogatásban részesülhessenek, támogatási jogosultságokra van szükségük. Ezeket a referencia-időszak során kapott támogatások alapján, vagy az egységes támogatási rendszer végrehajtásának első évében a gazdálkodó birtokában lévő, támogatásra jogosult hektárok száma alapján számítják ki.

Az SPS alkalmazásával egyszerűsödik a támogatások igénylése, nyilvántartása és kifizetése, ami már középtávon költségmegtakarítást eredményezhet a szektor számára. Az áttérés fogyasztói, társadalmi érdekeket is szolgál, hiszen a támogatás feltétele 19 környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszerhigiéniai előírás maradéktalan betartása. A támogatás értéke fix jövedelem jellege miatt beépül majd a föld árába, ezzel közelednek a hazai termőföldárak az uniós átlaghoz, így a 2011. évben esedékes földpiaci nyitás után a külföld számára nem lesz olyan olcsó a magyar föld.

Az SPS kiszámíthatóvá teszi a támogatások alakulását, stabilizálja annak a 200 ezer üzemnek a gazdálkodását, amelyek a magyar mezőgazdasági termelés gerincét adják. Emellett fékezi a spekulációt és a rossz minőségű földek beáramlását a rendszerbe.

Az SPS a hazánkban jelenleg alkalmazott éves földbérleti rendszer helyett a stabil földbérleti rendszer kialakulását ösztönzi, amely nélkülözhetetlen a komoly üzleti, fejlesztési döntések meghozatalához.
Az új támogatási rendszer jövedelem kiegészítést biztosít mintegy 1 millió magyar földtulajdonosnak, akik nem kívánnak termelni.
Kiszámíthatóbb bérleti díjakat tesz lehetővé, mint a SAPS-rendszer, ezáltal akár több éven keresztül is tervezhető jövedelmet eredményez.

Az SPS bevezetése a piaci igényekhez jobban alkalmazkodó gazdálkodási szerkezet ösztönzésén keresztül a hatékonyságot is ösztönzi, ezáltal az átállást későbbre halasztó új tagországokkal szemben jelentős versenyelőnyt biztosít Magyarország számára.
(Megjegyzés: 1./ Aktuális szakmai cikkek, információk olvashatóak továbbá a www.farminfo.hu honlapon. 2./ Kérje ingyenes PTI hírlevelünket. 3./ Kérdése, problémája van? Kérdezzen! Felelek! Tel.: 06/20-337-1954.)

Búza védjegy


Pannon búza elnevezésű védjegyet hozott létre a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ), hogy az extra minőségű búzát a termelők megfelelő áron tudják értékesíteni a piacon, elsősorban külföldön. A védjegy rendszer létrehozásának gondolata már évekkel korábban felmerült, azonban a gyakorlati megvalósításra csak most került sor a GOSZ, a Gabonaszövetség, a Vetőmag Szövetség és Terméktanács, valamint a Corvinus Egyetem összefogásával.

Várhatóan már az idén is lesz néhány százezer tonna pannon minőségű, és védjeggyel ellátott búza a piacon. A termelőknek, akik majd pannon búza termesztésével kívánnak foglalkozni, ez a tevékenység a korábbinál biztosabb piaci poziciót és nagyobb bevételt jelent majd.

A szövetség tervei szerint a későbbiekben évente egy , de akár kettő millió tonna ún. javító minőségű étkezési búza kerül majd a magtárakba.

Egyszeri 200-250 ezer forint regisztrációs díjat kell a gazdálkodóknak befizetniük, hogy a szakértők megvizsgálják és minősítsék a szigorú előírások alapján egy-egy termelő árumintáját.

A hulladék tizedét hasznosítjuk
Tavaly fejenként fél tonna (egészen pontosan 522 kg) háztartási hulladék keletkezett az EU-ban. Ennek a mennyiségnek a 42 százaléka lerakásra került, 20 százalékát elégették, 21 százalékát újrahasznosították, 17 százalékát pedig komposztálták. A legnagyobb arányban a németek, a belgák és a svédek hasznosították újra a szemetet; hazánk esetében ez az érték 13 százalék. Itthon a háztartási hulladék döntő többsége (77 %) még mindig lerakókba kerül, 9 százalékát elégetik, és alig 1 százaléka az, amit komposztálnak.

A "zöld gazdaság" szolgálatában
A 2007-2013 közötti költségvetési időszakban a kohéziós politika keretein belül 105 milliárd eurót költ az Európai Bizottság az ún. zöld gazdaság létrehozásának és fenntartásának, illetve a környezetbarát technológiák alkalmazásának elősegítésére. Ez az összeg a 2007-2013. közötti regionális büdzsé több, mint 30 százalékát teszi ki. Ebből az összegből - amely háromszor akkora, mint amennyit 2000-2006 között ugyanerre a célra költöttek - 54 milliárd eurót szánnak arra, hogy a tagállamok meg tudjanak felelni az EU környezetvédelmi előírásainak, 28 milliárdot pedig a vízgazdálkodás és hulladékkezelés fejlesztésére különítettek el. A bizottság elképzelései szerint a kohéziós politika keretein belül 48 milliárd eurót fordítanának az EU klímavédelmi céljainak teljesítésére, és 3 milliárd euró jut arra, hogy különösen a kkv-k körében elősegítsék az öko-innovációt.
Hazánk esetében ez utóbbi célkitűzésre 51 millió euró kohéziós forrás jut, míg a vízgazdálkodásra 1,9 milliárd eurót, a tiszta városi közlekedés elősegítésére 1,7 milliárd eurót különítettek el.

A kisebb cégeket védi az új Ptk.


Nem csupán a magánszemélyek, hanem a hazai gazdasági társaságok életére is jelentős hatással lesz az új Polgári törvénykönyv. Változnak többek között a szerződésszegés, a kártérítés, valamint a szerződés és haszonélvezet átruházásának szabályai.

A magánszemélyek életét is jelentősen érintő új Ptk. jövő év május 1-jén lép hatályba, a szerződésekről szóló része azonban csak 2011-ben.
Az új polgári törvénykönyv (Ptk.) szerint a fogyasztói szerződésekről szóló szabályok alkalmazását kiterjesztik az egyesületekre, társasházakra és alapítványokra, valamint a külön törvényben meghatározott egyéni vállalkozóra és mikrovállalkozásokra abban az esetben, ha a velük szerződő vállalkozás gazdasági súlyánál, piaci ismereténél fogva kedvezőbb helyzetben van.

Az új Ptk. a jelenlegitől eltérően szabályozza a szerződésszegésből fakadó kárért, illetve a szerződésen kivül okozott kárért való helytállást, felelősséget. Az új Ptk. a kártérítést ahhoz köti, hogy a szerződésszegő fél milyen mértékben felelős a kárért.

2009. november 13., péntek

Agrometeorológia


Ön is használhatja a www.syngenta.hu honlapján található meteorológiai előrejelző rendszert. A település nevének vagy szántóföldje koordinátáinak megadásával megnézheti az ahhoz legközelebb eső meteorológiai állomás adatait.
Az időjárás-előrejelzés ablakban megtekintheti az adott helyszín részletes időjárás adatait, a kijuttathatósági tanácsadás ablakban pedig egy táblázatba foglalva informálódhat arról, mely időszakokban javallott a permetezés.

FAO prognózis


FAO: 70 százalékkal kell növelni az élelmiszertermelést 2050-re.
A jelenleginél mintegy 70 százalékkal több élelmiszert kell termelni világszerte 2050-ig, figyelembe véve a Föld lakosságának várható 2,3 milliárdos növekedését és az emelkedő kereseteket - állapította meg az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO).

A világ gabona termelését évi 3 milliárd tonnára szükséges emelni 2050-ig a jelenlegi 2,1 tonnáról; az élelmezési és takarmányozási igény fedezése érdekében, és a bioüzemanyag ágazat bővülése miatt akár ennél is több gabonára lehet szükség.
A hústermelésnek pedig több mint 200 millió tonnával évi 470 millió tonnára kell növekednie - rögzíti közleményében a FAO. A szervezet óvatosan optimista azzal kapcsolatban, hogy 2050-re elegendő mennyiségű élelmiszert lehet előállítani.A FAO szerint a mezőgazdaság számára a legnagyobb kihívás a klímaváltozás és a bioüzemanyag iránti kereslet megugrása.

A közlemény szerint növelni kell az ágazat befektetéseit és javítani kell az élelmezés helyzetén, máskülönben 2050-re a Föld teljes népességének 5 százaléka éhezni fog. Az éhezők száma az idén várhatóan meghaladja az 1 milliárdot az ENSZ Világélelmezési Programja szerint.

2009. november 11., szerda

Mezőgazdasági szakértés


A szakértői szolgáltatás tevékenységi köre:
-mezőgazdasági igazságügyi szakértés állattenyésztés, mezőgazdasági és élelmiszeripari gazdálkodás, mezőgazdasági kár- és kárbecslés szakterületen,
-államilag támogatott mezőgazdasági szaktanácsadás növénytermesztés, környezetgazdálkodás, továbbá ökonómia és gazdálkodási kérdésekben,
-pályázat, üzleti terv és hitelkérelem készítése,
-állatállomány, anyag ár- és értékbecslése,
-kárszakértés, vadkárbecslés,
-szakmai képviselet ellátása.

Tevékenységi körök:
-926140 mezőgazdasági marketingtevékenység és a javak szabályozás,
-115116 mezőgazdasági termelés menedzsment szolgáltatások.

Elérhetőség:
Iroda címe: 3529. Miskolc, Csabai kapu 62. szám
Tel./fax: 06/46-784-897
Kapcsolatfelvétel: www.farminfo.hu
E-mail: msziki@gmail.com
Skype: dr.kiss.istvan

Nincs megoldatlan feladat! Gyors döntést igényel? Kérdezzen! Felelek!
Az ingyenes hírlevél küldéssel kapcsolatos igényét a honlapon keresztül, vagy az e-mail címen jelezheti.

2009. november 10., kedd

PTI hírlevél


Az információ áramlás gyorsítását, a mezőgazdasági termelők naprakész tájékoztatását kívánja szolgálni az új köntösben, elektronikus formában havi gyakorisággal megjelenő, de ugyanakkor a folytonosságot vállaló, új, ingyenes hírlevél.
Elődje írásos formában kilenc éven keresztül segítette a tanácsadói munkámat, és tájékoztatta a partnereket az aktuális tennivalókról, pályázati és támogatási lehetőségekről.
Kérésére mintapéldányt küldök. Igényét jelezheti e-mailben (msziki@gmail.com), vagy a www.farminfo.hu honlapon keresztül egyaránt.

Gyors döntést igényel? Nincs megoldatlan feladat! Kérdezzen! Felelek! Hívja a farm-doktort a 06/20-337-1954 telefon számon, vagy küldjön e-mailt az mszki@gmail.com címre.

2009. november 6., péntek

Műtojás?!


Kb. fél éve olvastam arról az interneten, hogy Kínában már forgalomban van a műtojás, amelynek az ára alig harmada az igazinak. A kóstolás alapján sem tudtak különbséget tenni az igazi és a mű tojás között. Hüledeztem; szeretem az igazit, amelyiket a tyúk tojta.
Aztán a napokban újabb cikkre bukkantam e témában. A cikkben (olv. www.farminfo.hu) a Központi Élelmezéstudományi Intézet igazgatója nyilatkozott a műtojás ügyben. Ismertetője alapján a műtojás héja gipszporból készül, a fehérjét pedig zselatin helyettesíti. Alapvetően nem tekinti veszélyesnek az egészségünkre. Hazánkban szerinte még nincs. Vagy ki tudja! Gyanakvóan méregetem a rántottához előkészített 3 db tojást. Eszi, nem eszi? nem kap mást; ez motoszkál bennem a tűzhely előtti toporgás közben.

2009. november 1., vasárnap

Zénó elment...
Nincs többé. Megszűntek a közös séták. A családunk kedvence a kis virgonc bolognese fajta kutyus betegsége kb. fél éve kezdődött. Elfáradt, a séta közben többször is lepihent. Aztán rövidültek a séták, már csak a ház körüli rövid sétákra futotta az erejéből. Vittük orvostól-orvosig; a válasz nem volt megnyugtató. Voltak tünet és panaszmentes napjai, ekkor a régi, vidám és hízelgő kis eb volt. Mindenkit felvidított, a vendéget farokcsóválással üdvözölte.
A kedvenc fotelja üresen áll, várja vissza, hiába. A póráza az előszoba falon csüng, útra készen. A kedvenc étkezési tálcája már üres; nem jelzi csörgetéssel az igényét.
A szíve vitte el. A jó szívűek hamar elmennek. Mindössze 7 éves volt, emberi léptékkel alig 50 esztendős. Üres nélküle a lakás, nagy űrt hagyott maga után.

"A kutyák nem a teljes életünk, de ők teszik teljessé az életünket." (Roger Caras)