Oldalak

2018. január 31., szerda

Határidőt mulaszt?!

Sok gazdálkodó kaphat büntetést, ha január 31-ig nem nyújtja be elektronikusan úgynevezett gazdálkodási naplóját (webGN) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (Nébih). A hét elejéig még körülbelül 10 ezren nem teljesítették kötelezettségüket, miközben a határidő ma lejár. Aki a webGN-t nem adja be, támogatásainak 15-30 százalékát elbukhatja.

Megítélés...

Nagyításhoz kattintson a képre

2018. január 29., hétfő

Marketing információk...

Marketing abc

B2B                 Business-to-Business    Üzleti marketing, az egyes cégek közötti  kereskedelemnek a marketingkutatási, tanácsadási és kapcsolatmenedzsment módszere,
B2C                 Business-t-Consumer   Fogyasztói marketing, közvetlen marketingkapcsolatot biztosít az eladó és a fogyasztó(vevő) között,
BSC                 Balanced scorecard        Kiegyensúlyozott teljesítménymutatókon alapuló stratégiai tervezési és értékelési rendszer,
Benchmarking  Olyan intuitiv heurisztikus módszer, amely segítségével a vezetés felkutatja azt a szervezeten kivüli, illetve a szervezeten belüli  ún. „bázispontot, amely az adott területen a legjobbnak minősített gyakorlatot reprezentálj,
Bonitás            Hitelképesség   Az adósról a hitelezők körében kialakult megítélés, amely az adós likviditási helyzetének és fizetőképességének feltárásán alapul,
Bottom up módszer       Az alulról felfelé történő építkező tervezés munkafolyamata,
BPR                 Business process reengineering                Olyan folyamatorientált vezetői gondolkodás, valamint folyamatszervezési és racionalizálási módszer, amely a szervezet és a piac szorosabbá tételének stratégiai céljaiból kiindulva javítja a vevői kiszolgálás minőségét, leröviditi a kiszolgálás átfutási idejét, valamint hatékonnyá teszi az irányítási és végrehajtási folyamatok vezetését,
Brain-storming Ötletroham, csoportos alkotótechnikai módszer. Fő szabály, hogy az ötletelés alatt kritikai észrevételeket nem szabad tenni,
BEP                 Break even point  Fedezeti pont, egy termék nyereségessé válásának határa (összköltség=összes árbevétel),
Cash-flow       Működés pénzjövedelme, Pénzáram  Többféleképpen értelmezik, leginkább elterjedt jelentése: „pénzjövedelem”. A cash-flow a vállalkozás rendelkezésére álló pénzeszközeinek nettó növekedése adott időszak alatt,
CE-jelölés            Az európai nemzetközi szabványokban előírt termék megfelelőség jelölésére szolgál. Nem minőségjel ,
Célköltség      Target cost  A még éppen nyereséget biztosító, megfelelően kalkulált költség,
Célköltségtervezés  Target costing Közvetlen piac- és vevőorientált költségkalkuláció, amely más néven költségcélú tervezés,
Change management   Változásmenedzsment                Korszerű szervezetfejlesztési módszer, amellyel a strukturális változásokat  szigorúan alkalmazott módszerességgel lehet végrehajtani,
Conjoint-elemzés   Lehetővé teszi a terméktulajdonságok egyedi és közös hatásának értékelését.
Controller      A vezetés döntés-előkészító tanácsadója, analizáló és egyúttal szintetizáló gondolkodással,      kreatív képességekkel, diplomáciai érzékkel kell rendelkeznie,
Controlling    A szervezetek irányításának integráns eleme, amely a vezetés funkciói közül elsődlegesen a tervezést, a terv-tény eltéréselemzést és az ahhoz kapcsolódó döntés előkészítő információ szolgáltatást foglalja magába,
CRM              Customer relationship management, Ügyfélkapcsolat menedzsment. Az ügyfelek megszerzésének és megtartásának stratégiai eszköze,
Direct costing    A vezetői számvitel tervkalkulációs eljárásainak egyik részköltség-számítási módszere, ahol a költségviselőkre csak azon költségeket számolják el, amelyek az előállítással, gyártással közvetlen kapcsolatban vannak, és azzal együtt változnak,
Direkt marketing   Olyan interaktív marketingrendszer, amelynek célja, hogy egy vagy több reklámeszköz felhasználásával bárhol mérhető reakciót (választ) és/vagy üzletkötést eredményezzen,
Diszkontálás    A jövőbeni várható pénzáramláso (cash-flow) mai értékének (jelen értékének) számítási módszere. A diszkontálás egyszerűen a kamatos kamatszámítás fordított művelete,
E-business          Elektronikus üzlet  Kiépítéséhez egy szervezetnek integrálnia kell a vállalti és az internetes stratégiát,
E-commerce    Elektronikus kereskedelem   Az üzleti tranzakcióknak minden olyan formája, melyek során a felek inkább eleltronikus, mint fizikai úton, vagy közvetlenül érinkeznek.
Értékelemzés  Value analysis   Egy olyan intuitív heurisztikus módszer, amely a mindenkori fogyasztói igényekből kiindulva, a funkciók és költségek együttes vizsgálatával az optimális termék-kombináció elérésére törekszik,
Extranet         Internet protokollokkal működő, biztonságos, privát internethálózat,
Facility management    Létesítmény-gazdálkodási menedzsment   A rendelkezésre álló létesítményekből, ingatlanokból álló erőforrások optimalizálásának és hatékony elosztásának irányítási rendszere,
Factoring            A pénzintézet factoring tevékenysége során megvásárolja partnereik gazdálkodó szervezetekkel szemben fennálló követeléseit csökkentett értéken,
Financial accountig   Pénzügyi számvitel   A számviteli törvény által szabályozott módon feladata a szervezetek gazdálkodásának, illetve vagyonának adott rend szerinti figyelése és számbavétele. Négy területből áll: beszámolórendszer, költség- és önköltségszámítás, könyvvezetés és bizonylati rend,
Five forces modell   A mikrokörnyezeti elemek komplex piaci hatását mutatja a Porter-féle „Five Forces” (öt versenyerő) modell (vevők, szállítók, versenytársak, új potenciális versenytársak, helyettesítő termékek),
Forgótőke       Működő tőke, Working capital   A legtöbb szakmai forrás az összes forgóeszköz és az összes forrás különbsége szerint határozza meg,
HACCP           Hazard Analysis Controll of Crical Points, Kritikus Pontok Veszélyelemzési Módszere   Az élelmiszerek előállítása és forgalmazása biztonságának elérésére irányuló, nemzetközileg meghatározott minőségbiztosítási módszer,
Információ technológia   IT   Az információ gyűjtésére, tárolására, feldolgozására és továbbítására szolgáló technológiák összefoglaló elnevezése,
Internal control    Belső ellenőrzés,
Jelenérték        Present value   A befektetések értékelésének egyik módja, annak meghatározását jelenti, hogy egy jelenlegi befektetés által a jövőben elérhető értéknagyság a jelenben mekkora értékkel (jelenértékkel) bír,
Job sharing     Munkakör osztályozás, munkaköri besorolás rendszere,
Key-account menedzsment   A marketing keretében a kiemelt vevők kezelésével foglalkozó vezetési módszer
Knowledge management   Tudásmenedzsment   A tudás alapú társadalom kialakításának egyik fő szervezetirányítási eleme, amely a szellemi tőke gazdálkodását és a szervezeti kultúra fejlesztését vállalja fel elsődlegesen,
Kockázat menedzsment  Risk management   A menedzsment munka speciális részeként a hosszabb távon megvalósuló tervezésnél a tervek bekövetkezési valószínűségét prognosztizálják, rámutatva azokra a kockázati elemekre, amelyek nagy valószínűséggel negatív irányba módosíthatják a tervszámok megvalósulását,
Lean management   A szervezetek optimális méretének ún. „karcsúsító” módszerrel történő kialakítása,
Leasing           Lízing   A dolgok beszerzése és azok előre rögzített időtartamra szóló használatba adása rendszeresen fizetendő használati (bérleti) díj fejében. A tevékenység a tulajdonjog és a használati jog kettéválasztásán alapul. A lízingszerződés időtartama alatt a tulajdonjog a lízingbe adót illeti meg, míg az eszköz használata során felmerülő kár és kockázat a lízingbe vevőre hárul,
Likvid eszközök  Olyan forgóeszközök, amelyek tényleges pénzt jelentenek, illetve amelyeket kedvezőtlen körülmények között viszonylag kis veszteséggel készpénzzé lehet tenni,
Make-or-Buy   A költséggazdálkodás szempontjából annak eldöntése, hogy az adott termék saját előállítása vagy a megvásárlása gazdaságosabb-e a vállalkozásnak,
Marketing-mix Azoknak az eszközöknek az összessége, amelyeket a gyakorlati marketingtevékenységben használ: 4P (produkt-termék; price-ár; place-értékesítési hely; promotion-ajánlás,reklám),
Meeting          Üzleti megbeszélés,
Mobbing         Pszichoterror  A munkahelyi mobbing a kollégák vagy felettesek és kollégák közötti konfliktisteremtő kommunikáció,
Orgver            Alapozó, előkészítő szervezési munka,
Proporcionális költségek Változó költségek   Azok a költségelemek, amelyek a kapacitás kihasználásával arányosan változnak,
PR                   Public relations  Olyan tervszerű tevékenység, amelynek célja ,hogy a vállalat közönsége, közvéleménye, illetve szűkebb és tágabb környezete között megértést, bizalmat építsen ki,
Solvency         Szolvencia  A mutató az összes eszközt viszonyítja a külső idegen forrásokhoz,
SWOT elemzés  A szervezetek állapotjellemzői erősségeinek és gyengeségeinek meghatározására alkalmazott portfólió csoportvélemény-aggregáló technika,
TQM               Total Quality Management  A minőségügy teljeskörű felvállalásán alapuló korszerű, általában stratégiai vezetési módszer.
Top down módszer   Tervezési technika, felülről lefelé lépésenként végzik el a tervezést,
Tőketartalék   Külső (idegen) forrásból származó saját tőke,
Value analysis  lásd Értékelemzés,

Marketing abc 1.

Marketing abc
B2B Business-to-Business Üzleti marketing, az egyes cégek közötti ereskedelemnek a marketingkutatási, tanácsadási és kapcsolatmenedzsment módszere,
B2C Business-t-Consumer Fogyasztói marketing, közvetlen marketingkapcsolatot biztosít az eladó és a fogyasztó(vevő) között,
BSC Balanced scorecard Kiegyensúlyozott teljesítménymutatókon alapuló stratégiai tervezési és értékelési rendszer,
Benchmarking Olyan intuitiv heurisztikus módszer, amely segítségével a vezetés felkutatja azt a szervezeten kivüli, illetve a szervezeten belüli ún. „bázispontot, amely az adott területen a legjobbnak minősített gyakorlatot reprezentálj,
Bonitás Hitelképesség Az adósról a hitelezők körében kialakult megítélés, amely az adós likviditási helyzetének és fizetőképességének feltárásán alapul,
Bottom up módszer Az alulról felfelé történő építkező tervezés munkafolyamata,
BPR Business process reengineering Olyan folyamatorientált vezetői gondolkodás, valamint folyamatszervezési és racionalizálási módszer, amely a szervezet és a piac szorosabbá tételének stratégiai céljaiból kiindulva javítja a vevői kiszolgálás minőségét, leröviditi a kiszolgálás átfutási idejét, valamint hatékonnyá teszi az irányítási és végrehajtási folyamatok vezetését,
Brain-storming Ötletroham, csoportos alkotótechnikai módszer. Fő szabály, hogy az ötletelés alatt kritikai észrevételeket nem szabad tenni,
BEP Break even point Fedezeti pont, egy termék nyereségessé válásának határa (összköltség=összes árbevétel),
Cash-flow Működés pénzjövedelme, Pénzáram Többféleképpen értelmezik, leginkább elterjedt jelentése: „pénzjövedelem”. A cash-flow a vállalkozás rendelkezésére álló pénzeszközeinek nettó növekedése adott időszak alatt,
CE-jelölés Az európai nemzetközi szabványokban előírt termék megfelelőség jelölésére szolgál. Nem minőségjel ,
Célköltség Target cost A még éppen nyereséget biztosító, megfelelően kalkulált költség,
Célköltségtervezés Target costing Közvetlen piac- és vevőorientált költségkalkuláció, amely más néven költségcélú tervezés,
Change management Változásmenedzsment Korszerű szervezetfejlesztési módszer, amellyel a strukturális változásokat szigorúan alkalmazott módszerességgel lehet végrehajtani,
Conjoint-elemzés Lehetővé teszi a terméktulajdonságok egyedi és közös hatásának értékelését.  

Marketing abc 2.

Marketing abc
Controller A vezetés döntés-előkészító tanácsadója, analizáló és egyúttal szintetizáló gondolkodással, kreatív képességekkel, diplomáciai érzékkel kell rendelkeznie,
Controlling A szervezetek irányításának integráns eleme, amely a vezetés funkciói közül elsődlegesen a tervezést, a terv-tény eltéréselemzést és az ahhoz kapcsolódó döntés előkészítő információ szolgáltatást foglalja magába,
CRM Customer relationship management, Ügyfélkapcsolat menedzsment. Az ügyfelek megszerzésének és megtartásának stratégiai eszköze,
Direct costing A vezetői számvitel tervkalkulációs eljárásainak egyik részköltség-számítási módszere, ahol a költségviselőkre csak azon költségeket számolják el, amelyek az előállítással, gyártással közvetlen kapcsolatban vannak, és azzal együtt változnak,
Direkt marketing Olyan interaktív marketingrendszer, amelynek célja, hogy egy vagy több reklámeszköz felhasználásával bárhol mérhető reakciót (választ) és/vagy üzletkötést eredményezzen,
Diszkontálás A jövőbeni várható pénzáramláso (cash-flow) mai értékének (jelen értékének) számítási módszere. A diszkontálás egyszerűen a kamatos kamatszámítás fordított művelete,
E-business Elektronikus üzlet Kiépítéséhez egy szervezetnek integrálnia kell a vállalti és az internetes stratégiát,
E-commerce Elektronikus kereskedelem Az üzleti tranzakcióknak minden olyan formája, melyek során a felek inkább eleltronikus, mint fizikai úton, vagy közvetlenül érinkeznek.
Értékelemzés Value analysis Egy olyan intuitív heurisztikus módszer, amely a mindenkori fogyasztói igényekből kiindulva, a funkciók és költségek együttes vizsgálatával az optimális termék-kombináció elérésére törekszik,
Extranet Internet protokollokkal működő, biztonságos, privát internethálózat,
Facility management Létesítmény-gazdálkodási menedzsment A rendelkezésre álló létesítményekből, ingatlanokból álló erőforrások optimalizálásának és hatékony elosztásának irányítási rendszere,
Factoring A pénzintézet factoring tevékenysége során megvásárolja partnereik gazdálkodó szervezetekkel szemben fennálló követeléseit csökkentett értéken,
Financial accountig Pénzügyi számvitel A számviteli törvény által szabályozott módon feladata a szervezetek gazdálkodásának, illetve vagyonának adott rend szerinti figyelése és számbavétele. Négy területből áll: beszámolórendszer, költség- és önköltségszámítás, könyvvezetés és bizonylati rend, 

Marketing abc 3.

Marketing abc
Five forces modell A mikrokörnyezeti elemek komplex piaci hatását mutatja a Porter-féle „Five Forces” (öt versenyerő) modell (vevők, szállítók, versenytársak, új potenciális versenytársak, helyettesítő termékek),
Forgótőke Működő tőke, Working capital A legtöbb szakmai forrás az összes forgóeszköz és az összes forrás különbsége szerint határozza meg,
HACCP Hazard Analysis Controll of Crical Points, Kritikus Pontok Veszélyelemzési Módszere Az élelmiszerek előállítása és forgalmazása biztonságának elérésére irányuló, nemzetközileg meghatározott minőségbiztosítási módszer,
Információ technológia IT Az információ gyűjtésére, tárolására, feldolgozására és továbbítására szolgáló technológiák összefoglaló elnevezése,
Internal control Belső ellenőrzés,
Jelenérték Present value A befektetések értékelésének egyik módja, annak meghatározását jelenti, hogy egy jelenlegi befektetés által a jövőben elérhető értéknagyság a jelenben mekkora értékkel (jelenértékkel) bír,
Job sharing Munkakör osztályozás, munkaköri besorolás rendszere,
Key-account menedzsment A marketing keretében a kiemelt vevők kezelésével foglalkozó vezetési módszer
Knowledge management Tudásmenedzsment A tudás alapú társadalom kialakításának egyik fő szervezetirányítási eleme, amely a szellemi tőke gazdálkodását és a szervezeti kultúra fejlesztését vállalja fel elsődlegesen,
Kockázat menedzsment Risk management A menedzsment munka speciális részeként a hosszabb távon megvalósuló tervezésnél a tervek bekövetkezési valószínűségét prognosztizálják, rámutatva azokra a kockázati elemekre, amelyek nagy valószínűséggel negatív irányba módosíthatják a tervszámok megvalósulását,
Lean management A szervezetek optimális méretének ún. „karcsúsító” módszerrel történő kialakítása,
Leasing Lízing A dolgok beszerzése és azok előre rögzített időtartamra szóló használatba adása rendszeresen fizetendő használati (bérleti) díj fejében. A tevékenység a tulajdonjog és a használati jog kettéválasztásán alapul. A lízingszerződés időtartama alatt a tulajdonjog a lízingbe adót illeti meg, míg az eszköz használata során felmerülő kár és kockázat a lízingbe vevőre hárul,
Likvid eszközök Olyan forgóeszközök, amelyek tényleges pénzt jelentenek, illetve amelyeket kedvezőtlen körülmények között viszonylag kis veszteséggel készpénzzé lehet tenni,  

Marketing abc 4.

Marketing abc
Make-or-Buy A költséggazdálkodás szempontjából annak eldöntése, hogy az adott termék saját előállítása vagy a megvásárlása gazdaságosabb-e a vállalkozásnak,
Marketing-mix Azoknak az eszközöknek az összessége, amelyeket a gyakorlati marketingtevékenységben használ: 4P (produkt-termék; price-ár; place-értékesítési hely; promotion-ajánlás,reklám),
Meeting Üzleti megbeszélés,
Mobbing Pszichoterror A munkahelyi mobbing a kollégák vagy felettesek és kollégák közötti konfliktisteremtő kommunikáció,
Orgver Alapozó, előkészítő szervezési munka,
Proporcionális költségek Változó költségek Azok a költségelemek, amelyek a kapacitás kihasználásával arányosan változnak,
PR Public relations Olyan tervszerű tevékenység, amelynek célja ,hogy a vállalat közönsége, közvéleménye, illetve szűkebb és tágabb környezete között megértést, bizalmat építsen ki,
Solvency Szolvencia A mutató az összes eszközt viszonyítja a külső idegen forrásokhoz,
SWOT elemzés A szervezetek állapotjellemzői erősségeinek és gyengeségeinek meghatározására alkalmazott portfólió csoportvélemény-aggregáló technika,
TQM Total Quality Management A minőségügy teljeskörű felvállalásán alapuló korszerű, általában stratégiai vezetési módszer.
Top down módszer Tervezési technika, felülről lefelé lépésenként végzik el a tervezést,
Tőketartalék Külső (idegen) forrásból származó saját tőke,
Value analysis lásd Értékelemzés,

Őstermelői adóbevallás

Május 21-ig kell benyújtaniuk személyi jövedelemadó (szja) bevallásukat az idén az őstermelőknek, míg február 26-i határidővel kell számolniuk, ha áfafizetésre is kötelezettek vagy egyéni vállalkozók is. A jövedelmet háromféle módon állapíthatják meg, de akinek éves árbevétele nem éri el a 600 ezer forintot, nem kell bevételt és jövedelmet bevallania. A teljes tájékoztató innen tölthető le.
A NAV most frissítette korábbi tájékoztató füzetét, amely itt érhető el.

2018. január 28., vasárnap

Blogszemle a méhészetről...

A méz története

Az emberiség életét jóformán végig kísérte a "méhek ajándéka". Szinte kivétel nélkül minden kultúrában jelen volt, akár kultikus szertartások részeként, vagy élelmiszerként vagy gyógyanyagként fontos szerepet játszott az emberek életében.

Mézgyűjtést már egy nagyon régi spanyolországi barlangrajzon is láthatunk, amely azt örökíti meg ahogyan egy nő méhekkel körös-körül lépes mézet szed egy üregből.

A méz közel a kőkorszak óta nem csak egyszerű élelmiszerként (édesítőszerként) funkciónál, hanem kultikus jelentőséggel is bírt. Varázslásoknál és temetéseknél, illetve egyéb ünnepségeken is felhasználták fertőtlenítő- és tartósítószerként, illetve gyógyszeralapanyagként egyaránt. ( az asszírok egyik ékírásos tábláján például mézes "gyógyszerek" receptjeit találták meg)

Tudjuk, hogy a vikingek roborálószerként mézet vittek magukkal a hajóútjaikra, a rómaiak pedig csata előtt mézzel erősítették testüket. Továbbá a halak és gyümölcsök tartósítására is felhasználták, és az egyik kedvenc csemegéjük a mézbe mártott birsalma volt, amelyet "mézalmának" neveztek.

Az ókori görögök sokat foglalkoztak a méhészettel, méhekkel, és tapasztalásaikat írásos emlékekben örökítették meg. Egyik gyakran használt erősítő ételüket, amelyet "kükeon" néven említenek, árpalisztből, reszelt sajtból és mézből készítették.

Egyiptomban a piramisokban mézes süteményt, illetve mézet találtak, és nagyobb számban kerültek elő méhviasz-szobrocskák is. Különböző írások szólnak arról, hogy mézkenyeret, mézsört és mézbort is előállítottak az aranyló nedű felhasználásával. Ami talán mindenki számára ismert, hogy az egyiptomi papok és orvosok propoliszt, viaszt és mézet (méhészeti termékeket) is felhasználtak a bebalzsamozáshoz.

Méhészeti múlt...

Az ember és a méhek kapcsolata a történelem előtti időkig nyúlik vissza. A méhek termékeinek emberi hasznosítása egyidős az emberrel. Az ember a "megpróbálni és tévedni" egyszerű módszerével hamar felismerte a méhlakás jelentőségét. A mézgyűjtést már egy 20 000 éves spanyolországi sziklarajzon is láthatunk. A Cromagnoni ősember sziklarajza az Arana barlangban (Spanyolország). A rajz egy lányt ábrázol, aki méhektől körüldöngve lépesmézet szed egy üregből. A történelem előtti idők embere az egész lépet elfogyasztotta, a petéket és a lárvákat is.

A méz a kőkorszak óta nemcsak édesítőszer, hanem különleges kultikus jelentőséggel is bír. Esküvői ünnepségeken, temetéseknél, varázslásoknál tartósító- és fertőtlenítő szerként egyaránt használták és a méz fontos gyógyszer-alapanyag is volt. Az asszírok egyik ékírásos táblája mézzel készült gyógyszerek receptjeit hagyta ránk, bizonyítva a méz akkori felhasználását. Az ókori Egyiptomban jelentős volt a méhészkedés, amit a templomi domborművek is bizonyítanak. Egy tébai sírkövön méhkas ismerhető el. A piramisokban mézet és mézes süteményt találtak. Nagyobb számban ismertek méhviaszból készült szobrocskák is. A balzsamozáshoz az egyiptomi orvosok és papok méhészeti termékeket (méz, viasz, propolisz) is felhasználtak.

Az Ószövetségben szó van a méhek gondozásáról, a méhcsaládok nap és eső elleni védelméről, a füstölésről és a méz kinyeréséről. Törvény írta elő azt, hogy a kasokat a városfalon kívül kell elhelyezni, és hogy a rajt a méhész idegen területről is elhozhatja. Ha azonban nem keresi, akkor a raj a föld birtokosának tulajdonába megy át. Méhész perekben - kivételesen - még a nők tanúvallomását is el lehetett fogadni.

A méz a zsidók felfogásában a bőséget, a jólétet jelképezte. Az újszülötteknek mézes vajjal kenték be a száját, hogy szépek és gazdagok legyenek. A zsidók szerelmi erőt is tulajdonítottak a méznek, amit bizonyít a Bibliában található szerelmes versek gyűjteménye, az Énekek éneke.

A mézet balzsamozásra is használták. Arisztobolosz túlélte az egyiptomi harcokat, de amikor sikerrel eltelve hazatért, útközben méreggel megölték. Holttestét mézbe ágyazva szállították haza Judeába. Heródes király a feleségét, Mariannát halála után hét évig mézes teknőben tartotta, hogy megőrizze szépségét.

Ibn Sina, azaz Avicenna írásából tudjuk, hogy az egész arab világ a mézet kiváló orvosságnak ismerte el. A világutazó Ibn Battuta a mézbornak (kókusztejjel elegyítve) és egy tengeri halnak rendkívüli potencianövelő hatását tapasztalta. Ezt a táplálékot fogyasztva négy hites feleségét és egy-egy ágyasát 18 hónapon át naponta rendkívüli élményben részesítette. Az ősi kínai kultúrában a méz fontos gyógyszernek számított. Egy kb. 3700 éves orvosi mű (Nü-ci-hiang) tanácsolja azt, hogy porított ginseng-gyökeret mézzel keverjünk össze, és azt rendszeresen fogyasszuk - ettől hosszú lesz az életünk.

Belső-Ázsiában a Stein Aurél által feltárt asztanai temető egyik aknasírja falfestményén méhkaptárt és méheket láthatunk. Az ótörök nyelvben a méhet "meh"-nek, a mézet "mer"-nek nevezik. A méhészettel együtt járt a mézsör, a mézbor és a mézeskalács-készítés. Az ételeknek mézzel való édesítése egész Eurázsiában az őskortól szinte napjainkig megmaradt.

Az ókori görögök sokat foglalkoztak a méhekkel és a méhészeti termékekkel. Homérosz vakságát a kortársai méhszúrásnak tulajdonították. Az Iliász és Odüsszeia eposzokban a mézet az istenek ajándékának tartották, úgy gondolták, hogy a virág nektárját, melyet a méhek gyűjtenek, az istenek éjjel hullajtják alá. Hippokrátész mézzel is gyógyított. A méh pedig a szorgalmat, a háziasságot, a takarékosságot, a jótékonyságot, a bátorságot, a kitartást, az éberséget és az ügyességet jelképezte.

Rómában ie. 171-ben nyílt meg a süteményesek piaca, a forum cupenidis. Cato felsorolta az ott található édességeket, amelyek között remek mézeskalácsok is voltak. A császárság korában úgy illett, hogy a nagy lakomákon a második tálalóasztalon legyen lépesméz, mézzel sütött kalács és többféle, mézzel tartósított gyümölcs, jegyezte fel Martialis, Plinius és Varro. A rómaiak mézbort, a kelták a mézsört készítették. A rómaiak sok viaszt használtak fel a viasztáblákhoz, amelyekre írtak, valamint gyertyák, fáklyák készítéséhez, nedvesség elleni szigetelésre és a házi istenek szobraihoz.

Aquincumban (a mai Óbuda területén) az ásatások során olyan piros és szürke negatív cserépformákat találtak, amelyek segítségével mézeskalácsot készítettek. Ennek a tevékenységnek az alapja a hatásos méhészkedés volt. A méhészeti ismereteket a rómaiak átadhatták a keltáknak és a germán törzseknek, azok pedig az avaroknak majd a szlávoknak. A méhészkedést a Kárpát-medencébe érkező magyarok tovább folytatták. A római birodalom hanyatlása és bukása károsan hatott a méhészkedésre. A birodalmat megdöntő barbár népek a klasszikus görög és római tudást nem ismerték.
A méz és a méhészet a középkori Magyarországon

A méhészet őseink kialakulásának helyén és idején Eurázsiában rég elterjedt foglalkozási ág volt, a méh és a méz szavak egyaránt megvannak a kínai és a török nyelvekben. Kínai Évkönyvek szerint a kínaiak négyezer éve méhészkednek, de a Kárpát-medencében a honfoglalás előtt is ismert mesterség volt a méhészet. A honfoglalás után a keresztény hit elterjedésével egyre nagyobb szükség lett a méhviaszból való gyertyára, így írásos emlékünk a méhészetről már Szent István korából származik. 1019-ben Szent István a zalavári adományozólevélben meghagyja, hogy az apátságot méhészetében senki se háborgathassa és az apátságnak évenként tizenkét font méhviasz jár.

A középkorban az igények növekedésével párhuzamosan a méhészkedés ismét fejlődésnek indult. Mátyás király idejében az egy főre eső méz- és viaszfogyasztás jóval nagyobb volt mint most, mégis sok jutott exportra. A környező országokat magyar mézzel, mézeskaláccsal, mézsörel és viasszal honi kereskedőink látták el.

A méhészkedést különféle törvények védték, a visszaéléseket a helyi igazságszolgáltatás torolta meg, néha igen-igen szigorúan. 1556-ban egy tolvajt félmeztelenre vetkőztettek és büntetésképpen fejére borították az ellopott méhekkel teli kaptárt. 1569-ben Bártfa város évkönyvében feljegyezték azt, hogy egy Mutter Anna nevű asszonyt máglyán megégettek "méheknek élelmükből való kifosztása és megrontása" miatt.

A XVI. Századtól a méhészkedés lassan hanyatlásnak indult. A reformáció terjedése jelentősen csökkentette a viasz iránti keresletet, mert a protestáns templomokban nem volt szükség gyertyákra, ezenkívül új világítóanyagok - olaj, sztearin, paraffin - kezdtek elterjedni. Európában egyre több cukorfinomító épült, a kereskedők egyre nagyobb mennyiségben hozták be az országba a nádcukrot.

Mária Terézia ismerte fel annak szükségességét, hogy a méhészetet támogatni kell. 1776-ban rendeletet adott ki, hogy se a kezdő méhészek, se a tíz kasnál többel méhészkedők ne adózzanak. 1775-ben pedig végleg eltörölte a méhtizedet. 1770-ben Bécsben méhészeti főiskolát alapított és a legkülönbözőbb módokon támogatta a méhészet fejlesztését Intézkedéseivel el is érte azt, hogy a méhészet új erőre kapjon. Az 1797-ben Keszthelyen a Festetich György által alapított Georgikonban kötelezővé tették a méhészet oktatását.

Méz...

Mézről általában
Egyesek azt hiszik, hogy a méz csupán nyalánkság, csábító édesség. Nem! Annál sokkal több. Igaz, hogy édes, de cukrai olyanok, amilyenek a gyümölcsökben és a szõlõben találhatók. Egyszerûen, könnyen, az emésztõrendszer különbözõ helyein felszívódnak. A méz nem csak édes, de savas is. A méz szerves savai javítják az étvágyat, az emésztést.
A méz sokoldalú táplálék, ami többféle szükséges anyaggal látja el az ember szervezetét. A méz felveszi a küzdelmet a baktériumokkal, támogatja az emésztést, a májat, a vízkiválasztást, táplálja az izmokat, nyugtató, enyhe hashajtó. Külsõleg sebkezelésre is alkalmas. Melyik más édesítõ szerrõl lehet mindezt elmondani?
Fontos tudnivalók!
A mézek fajtájától függõen idõvel megsûrûsödik, kristályosodik, ez függ a méz szõlõcukor és gyümölcscukor arányának összetételébõl. A magas gyümölcscukor esetén a méz sokáig folyékony marad. Amennyiben a szõlõcukor aránya a magasabb, a méz gyorsan sûrûsödik illetve kristályosodik. Ez azonban nem befolyásolja belsõ értékét. A kristályos mézet folyékonnyá tehetjük, ha maximum 40 Celsius fokig melegítjük, de vigyázzunk, mert a magasabb hõmérséklet károsítja a minõségét. 
Ismertebb mézek


Akácméz
Színe: víztiszta, néha halványsárga, ritkábban zöldes árnyalatú. Íze: kellemes, gyengén akácvirág illatú. Sokáig folyékony marad. Nyugtató hatású, ajánlott a gyomorsav túltermelés miatti emésztési zavarok gyógyítására. Fertõtlenítõ hatása miatt fõleg köhögés ellen javasolják. Kisgyermekeknek és idõsebbeknek különösen ajánlatos rendszeres fogyasztása. Natúr fogyasztásra, italok ízesítésére kiválóan alkalmas.


Virágméz
A mézet értékes mezei virágokról, gyógynövényekrõl gyûjtötték a szorgalmas méhek és emiatt beltartalmilag kiváló méznek számít. Szakemberek szerint a legértékesebb mézek közé tartozik, mivel a természetgyógyászatban is használt különféle növényekrõl származó nektár révén a méz hatás területe is kiszélesedik. Erõsíti a szervezet védekezõ rendszerét. Színe: halványbarnás színtõl egészen a sötétbarnáig terjed, és ez függ a benne lévõ mézek összetételétõl. Hajlamos a kristályosodásra. Natúr fogyasztásra és sütemények ízesítésére kiválóan alkalmas.
Mézkülönlegességek
Vannak tiszta fajtamézek, amelyeket csak azokról a növényekrõl gyûjtenek a méhek, amelyekbõl egy helyen sok virágzik. Egyes növényfajok nektárja fajspecifikus és ennek megfelelõen hatásuk is különbözõ. Ha ismerjük a belõlük készült méz összetételét, tudatosan, célirányosan alkalmazhatjuk.


Selyemfûméz
Igazi -Hungarikum-. A napfényes Duna-Tisza közén lévõ erdõszéleken, június és júliusban a különlegesen csábítóan illatozó vadontermõ növénybõl a kánikulai napsugarak csalogatják elõ a nektárt a méhek számára. Színe: víztiszta vagy kissé sárgás árnyalatú. Erõs jellegzetes ízû illatos méz. Lassan kristályosodik. Ez a méz tápértékével, nyomelemeivel, ásványisókkal dúsítva erõsíti a szervezetünket. Ami a legfõbb tulajdonsága, enyhe vérnyomáscsökkentõ. Fogyasztása: 4-5 teáskanálnyit naponta.

Erdeiméz
A bódító illatú magyarországi erdõk édes nektárjából a méhek gyûjtötték. Színe: barnától csaknem a feketéig terjed. Tápértékét; a létfontosságú nyomelemeket és a legtöbb ásványi anyagot tartalmazó mézet könnyedén feldolgozza és hasznosítja a szervezetünk. Erõsíti az immunrendszert, növeli az állóképességet. Emésztést kiegyensúlyozó hatású. Beltartalmi értéke kiváló. Fogyasztása: 4-5 teáskanálnyit naponta.


Hársméz
A virágzásban lévõ csodálatos illatú hársfa bõven ontja a legkiválóbb jótékony hatással rendelkezõ nektárt, amit a szorgalmas méhek összegyûjtenek. Színe: a világos sárgától a közép barnáig terjedõ, rendkívül zamatos. Nyugtató hatású méz, meghûléses betegségre, vagy annak megelõzésére. Ez a természet ajándéka a szervezetünk számára. Fogyasztása: 4-5 teáskanálnyit naponta, vagy hársfatea ízesítésére.

Ámorméz
A csodálatos szépségû Tiszapart legértékesebb cserjés növénye mézelés szempontjából. Júniusban bódító illattal csalogatja a méheket, ösztönözve a természeti kincs begyûjtésére. Színe: tükrös, halványbarna. A méz élettani hatása kiváló. Növeli az érrendszer ellenálló képességét, erõsíti a szívet és szabályozza a szívmûködést. Erõsíti a szervezet védekezõ rendszerét. Natúr fogyasztásra, ételek és italok ízesítésére is kiváló. Fogyasztása: 4-5 teáskanálnyit naponta.

Krém-méz
Szemet gyönyörködtetõ tavasszal a virágba borult szép sárga virágtenger, az elsõ tömeges nektárt adó kultúrnövény. A repce virágpora és méze, szinte a legtáplálóbb a méhek számára is, ugrásszerûen erõsödnek a tápértékben dús beltartalma miatt. Színe: krémszínûtõl a halvány sárgáig terjedõ, állaga krémszerû. Nagyon értékes méz, mivel közvetlenül szûrés után kerül kiszerelésre és szinte minden alkotóeleme károsodás nélkül kerül a szervezetünkbe. Erõsítõ, fertõtlenítõ és gyulladáscsökkentõ hatású. Jellemzõ tulajdonsága: gyorsan kristályosodik, krémszerû mézként kerül forgalomba. Könnyen kenhetõ.


Lépesméz
Igazi Hungarikum-nak számít. A júniusban virágba boruló csodálatos magyarországi akácerdõk nektárjából és ebben az idõben a méhek által épített, mézzel töltött és lefedett lépszeletbõl áll. Szakmailag is különlegességnek számít. Az akácméznél leírt tulajdonságokat tartalmazza.

Propoliszos-méz
A benne található mézet sokfajta értékes mezei virágról gyûjtötték a szorgalmas méhek és emiatt, beltartalmilag kiváló méznek számít. A propolisz jelenléte miatt a jótékony hatása fokozottabb. Ez a méz külsõ felhasználásra is alkalmas: baktérium és gombaölõ hatásán, a vírusok szaporodását gátló tulajdonságain kívül fájdalomcsillapító és regeneráló hatásai is érvényesülnek. Belsõleg fogyasztva gyulladáscsökkentõ, mely a légutak, a tüdõ, a vesemedence, és a szívbelhártya gyulladásaira alkalmazható. Gyomor és bélhurut leküzdésében is eredményes, mert egyrészt elöli vagy szaporodásában gátolja a betegséget kiváltó kórokozókat, másrészt tannintartalmánál fogva adsztringensként is közremûködik a hasmenéses tünetek felszámolásában. Jól ismert a propolisz érprotektív, vizelethajtó és vérnyomás- csökkentõ hatása. A klimaxos panaszok enyhítésére, a gyomorfekély, a nyombélfekély és a krónikus bronchitis ellen is eredményesen alkalmazható. A propolisz alkalmazását nem javasoljuk pajzsmirigytúltengésben szenvedõknek, illetve bõrallergiás jelek észlelése esetén. Fogyasztása: napi 3-4 kávéskanállal. 

Önműködő kaptárak...

 A csípéseket utálja? Ezt az önműködő kaptárat önnek találták ki 
Két ausztrál méhész olyan kaptárat tervezett, amiből méhcsípések, sőt, gyakorlatilag munka nélkül kinyerhető a méz – írja a Telegraph.
 
 
 

A méhészet jelene és jövője

Magyarország Európa egyik olyan régiója, amelynek ökológiai adottságai kimondottan kedveznek a méhészkedésnek. A méhészek számát tekintve középmezőnybe tartozik hazánk, de a méhsűrűséget figyelembe véve a 2. helyen áll Európában, hiszen az átlagos méhcsalád-sűrűség Magyarországon 11,7 méhcsalád/km2. Az Európai Unió 28 tagállama közül Magyarország rendelkezik a 7. legtöbb méhcsaláddal.
A méhészet haszna nagyobb részt a gyümölcsök, egyes zöldség- és szántóföldi kultúrák megporzása nyomán realizálódik, sőt a megporzás a természetes méhállományok csökkenése miatt természetvédelmi jelentőséggel is bír.
A méhágazat kitettsége közé tartozik, hogy a méhek aktív időszakát két gyenge hordású periódus is megszakítja. Az első az akác virágzása utáni május végétől július elejéig tartó nyári időszak, majd a napraforgó virágzását követően augusztus utolsó harmadától szeptember első feléig alakul ki virágpor-, és nektárhiány Magyarországon. A szűkösséget az aszály ronthatja. Méztermésünk az időjárási feltételek függvényében erősen ingadozó, 15.000-30.000 tonna között változik. A megtermelt méz 75-80 %-a exportra kerül, hiszen mézeink nagyobbik része javító mézként eladható a nemzetközi piacokon a kevésbé jó adottságú melegövi mézek feljavítására. A termés összetételét mindig az adott év évjárati hatása határozza meg. Legnagyobb részét általában az akácméz teszi ki, de jelentős a repce, a napraforgó, a vegyes virágméz és a különböző fajtamézek – hárs, selyemkóró, facélia, gesztenye – együttes mennyisége is. Lehetőségek és feladatok
A méhészeti ágazat genetikai és méhlegelőből adódó potenciálját nem használja ki, naturális mutatóit – mint például az egy méhcsaládra vetített méztermelés - javítani lehet, elérhető akár 60-75 kg /méhcsalád is.
A hazai mezőgazdasági területek hasznosítása és azt befolyásoló állami intézkedések során (zöldítési programok, erdészeti telepítések, árterületek hasznosítása, gyommentesítési programok) a hazai fajokból összeállított vetések, facsemeték hasznosítása az adott terület kultúrállapotának megőrzése mellett méhlegelőt is biztosíthat a céltudatos faj és fajkombinációk megválasztásával, a diverzifikáció növelésével.
A hazai méhágazat szempontjából a fenntarthatóság és a jövedelmezőség javítása érdekében technológiai fejlesztésekre van szükség, amely biztosítja a minőség megőrzését és a mennyiségi termelés lehetőségét. Tenyésztési munkával egy-két évtizeden belül jelentős előrehaladást eredményezhet a naturális mutatókban, termelési érték növelésében, a betegségekkel szembeni rezisztenciára történő tenyésztés pedig a méhészeti gyógyszerfelhasználás csökkentését jelentheti. Erősíteni kell a nyomonkövetést a címkézés fejlesztésével a kiemelt minőséget, a GMO-mentes környezeti feltételek melletti termelés előnyei hangsúly kapjanak. Ennek nyomán a termelő nagyobb jövedelemhez jusson, a hazai vagy európai piacon. (f:FM) 
 

2018. január 25., csütörtök

Gyümölcsültetvény összeírás

Újra gyümölcsültetvény-összeírás lesz Magyarországon február 14. és április 16. között. A korábbi összeírásokhoz képest bővül a gyümölcsfajok listája. Az összeírás az ország árutermelő gyümölcsöseire terjed ki. A korábbiakhoz képest bővült a gyümölcsfajok listája: idén az alma-, a kajszi-, a körte- és az őszibarack- mellett már a bodza-, a cseresznye-, a dió-, a meggy- és a szilvaültetvényeket is számba veszik. Az adatszolgáltatásra kijelölt gyümölcsösöket a tavalyi évben egységes területalapú támogatást (SAPS) igénylők nyilvántartása alapján választják ki a 2500 négyzetméter területű, vagy annál nagyobb árutermelők közül, ami az ország mintegy 1500 településén közel 15 ezer gazdaságot érint.

2018. január 24., szerda

Megjelent az AgráriumMegjelent az Agrárium legújabb száma: elemző írások, naprakész hírek egy helyen, 64 oldalon. Az ingyenesen letölthető legfrissebb számot itt tudja elolvasni:

2018. január 23., kedd

A szellemi tulajdon védelme


Megjelent a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsának a 2017. év IV. negyedévi hírlevele.
A Hírlevél teljes szövege az alábbi linken olvasható.

2018. január 19., péntek

BLOGSZEMLE - 2010/2...

Jó figyelembe venni...

Este hat órakor érdemes kérni a férfiaktól
Olyankor a legengedékenyebbek.

A férfiaktól este hat óra körül érdemes kérni valamit, mert olyankor a legengedékenyebbek - derítette ki egy brit felmérés.

A legrosszabb időpont délután három, olyankor a legelutasítóbbak. Az ezer főre kiterjedő felmérést egy gyógyszergyár rendelte meg. Kiderült az is, hogy előléptetésért folyamodni legjobb délután egykor, nem pedig a nap kezdetén.

A megkérdezett 1019 ember 86 százaléka azt mondta, ismeri napi hangulathullámzását. A Daily Telegraph című lap a jelenségről megkérdezte Evie Bentley bioritmus-szakértő pszichológust, aki megerősítette, hogy mindenki fizikai, szellemi, érzelmi közérzetét nagyban befolyásolja természetes bioritmusa.
f:MTI

McDonald's-menű...

Fél év után sem rohad a McDonald's-menű

Sally Davies manhattani fotóművész csendélet-sorozaton akarta bemutatni egy szétrohadó Happy Meal-menü szomorú állapotváltozását, de sokkolás helyett végül ő sokkolódott: hiába várt, a gyorséttermi kaja fél év után sem volt hajlandó a bomlás jeleit mutatni. A modell még egy vacak penészfoltot se volt képes növeszteni, csak egyre kopogósabb és fényesebb műanyag-állagot mutat.

Sally Davies az elmúlt fél évben minden nap készített egy fotót arról a McDonald's Happy Meal menüről, amit idén áprilisban vásárolt, majd egy polcon helyezett el manhattani műtermében. Az 54 éves fotóművésznő elképzelése eredetileg az lett volna, hogy a The Happy Meal Project elnevezésű mű keretében minden nap lefotózza a hamburgert és a sült krumplit, ily módon megörökítve a gyorséttermi menü bomlásának fázisait. Hiába várt azonban a ráutaló jelekre egyre türelmetlenebbül, ez a fázis félévi fotózgatás után sem következett be.

Davies eleinte naponta fotózta az ellenálló hamburgert, majd egyre hosszabb szüneteket iktatott a képek közé, hátha akkor feltűnik valami látványosabb változás, de egyelőre semmi eredménnyel nem járt. Az érdeklődők a projekt Flickr-oldalán követhetik [1], épp hol tart a rohadásban Happy Meal menüje, de a képek alapján is egyértelmű: sehol.

“A sült krumpli egész picit megfonnyadt, ahogy a burger húspogácsája is, de ettől eltekintve az egész kinézete semmit sem változott, miközben a hetekből hónapok lettek. Most pedig, fél évvel később érintésre teljesen műanyagszerű, és még egy kis enyhe akrilos fénye is lett. Az egyetlen változás, ahogy látom, hogy kőkemény” - írja le Davies az állapotváltozásokat.


Mivel Davies egyébként vegán, tehát sose fenyegette a veszély, hogy ilyesmiket egyen, a kísérlet eredményét nem igazán találja sokkolónak, inkább csak figyelemreméltónak. “Szerintem ez nem annyira ijesztő, inkább már-már szórakoztató. Persze, ha húsevő volnék, akkor azért máshogy látnám. De hogy még a zsömle sem penészedik?! Ez egész különös” - kommentálta a legyőzhetetlen hamburger viselkedését.

Davies saját bevallása szerint egy városi legendából merítette az ötletet: eszerint valaki 12 éven át őrizgetett egy hamburgert anélkül, hogy az étel rohadni kezdett volna. Barátai óva intették tőle, hogy felüljön az ilyen sztoriknak, úgyhogy a fotóművésznő úgy döntött, nem is ül, inkább személyesen jár utána a pletyka igazságtartalmának.

Ettől függetlenül sem ő az első, aki megpróbálta bebizonyítani, hogy az akár 78 féle adalékanyagot is tartalmazó műkaják gyanúsak, és jobb óvatosnak lenni a fogyasztásukkal. Joanne Bruso denveri nagymama ugyanilyen módszerrel, egy egy évig (sikertelenül) rohadni hagyott Happy Meal menüvel szerette volna felhívni a figyelmet a gyorséttermi táplálkozás veszélyeire, és ugyancsak a McDonald’s volt a célpontja Morgan Spurlock híres, 2004-es dokumentumfilmjének, a Super Size Me [3]-nek is, amelyben a rendező saját bőrén bizonyította, mi az eredménye, ha 30 napon át az étteremlánc termékein él. Spurlock 11 és fél kilót hízott egyetlen hónap alatt, testtömege 13 százalékkal, koleszterinszintje az egészséges érték 230 százalékára emelkedett, hangulatingadozások és szexuális teljesítőképtelenség gyötörte, elzsírosodott a mája , és az egyhavi kísérlet után 14 hónapig tartott, míg vissza tudta nyerni kiinduló testsúlyát. Igaz, ezzel csak azt a nem túl vitatott tényt bizonyította be, hogy a gyorséttermi kaják egészségtelenek és hizlalnak, arra sajnos nem szolgált bizonyítékkal, ő is megállt-e az öregedésben, legalább arra az egy hónapra.(f:Velvet.hu)

Kutya-pszichológia...

Az ebek között is vannak pesszimisták

A kutyák közt is vannak optimisták és pesszimisták - derítették ki a Bristoli Egyetem kutatói. A pesszimisták kétségbeesnek, ha magukra hagyják őket, míg az optimisták fittyet hánynak rá.
A kutatók 24 állatmenhelyre került kutyát vizsgáltak meg. Először húsz percre egy gondozóval egy üres teremben kellett tartózkodniuk, majd öt percre bezárták oda őket egyedül. A kísérlet második részében a kutatók ínyencfalatokkal töltötték meg tálkákat, majd megtanították nekik, merre vannak az üres, és merre a teli tálkák.

Azokat a kutyákat, amelyek boldogan rohantak a finomságokhoz, optimistának kategorizálták, amelyek haboztak, pesszimistának. Később összehasonlították a két kísérletrész eredményeit. Azok a kutyák, amelyek bezárva szorongtak - és ennek jeleként ugattak és kaparták az ajtót - leginkább a pesszimisták közül kerültek ki. Az optimisták bezárva is többnyire megőrizték nyugalmukat.

A kezdőbetűk jelentése...

Neved kezdőbetűi árulkodnak rólad!

A családneved és a keresztneved első betűi olyanok, mint a két szemed, amibe belenézve egész univerzum tárul fel rólad. A neved olyan, mint a királyok uralkodói ékszerei, a korona, a jogar és az országalma.

A korona a családneved, a jogar a keresztneved, az országalma pedig a beceneved. A betűk pedig olyanok, mint a drágakövek az uralkodói jelvényeken. Az első betű ezek között is a legszebb ékszer, ami alapvetően meghatározza az egész egyéniségedet.

Mit jelentenek a neved kezdőbetűi?
A vezetékneved és a keresztneved kezdőbetűjét is érdemes megkeresned. A vezetékneved sokkal rejtettebb jelentésű, egyfajta küldetést mutat, amit mások nem nagyon tudnak rólad. A keresztneved mutatja a nyilvánvaló személyiségjegyeket, amiket a világ is láthat.

A: Két lábbal, szilárdan állsz a földön, vezéregyéniség vagy.
B: Képes vagy mások elképzeléseit szilárd formába önteni.
C: Mágnesként vonzod az embereket.
D: Magadban hordasz valami nagy dolgot, ami meg kell érlelned és világra hoznod.
E: Művészien használod a szavakat.
F: Gondoskodsz azokról, akik fontosak számodra.
G: Befelé forduló, szemlélődő egyéniség vagy.
H: Magasra juthatsz, de nagyot is zuhanhatsz.
I: Szilárd egyéniség vagy, mint egy stabil oszlop.
J: Szerencsés ember vagy, aki kifogja az „aranyhalat”.
K: Tele vagy nagyfeszültségű energiával, óvatosan bánj vele.
L: Érzékeny lelkületű ember vagy.
M: Híd vagy, aki közvetít a legkülönfélébb emberek között.
N: Képes vagy önmagad újra és újra meghaladni és fejlődni.
O: Védelmet és burkot biztosítasz szeretteidnek, de ez börtönné is változhat.
P: Kiváló meglátásaid vannak, amiket megosztasz másokkal.
Q: Képes vagy kitörni a saját korlátaidból.
R: Nukleáris erejű energia van benned, rajtad múlik, mire használod.
S: Spirituálisan a legalacsonyabb szintről, a legmagasabbra juthatsz.
T: Képes vagy vállalni az élet kihívásaival járó áldozatot.
U: Ajándékokat kapsz az élettől, amikre vigyáznod kell.
V: Tölcsérként kapod a zseniális ötleteket a fejedbe.
W: Képes vagy alkalmazkodni a legkülönfélébb változásokhoz is.
X: Radikális eszközökkel szeretnéd jobbítani a világot.
Y: Fontos számodra a természet és az élet titkainak kutatása.
Z: Hatalmas erőt, cselekvési energiát birtokolsz, olyan vagy mint a villámcsapás.
f.nana/astronet
Schilling Péter
www.szammisztika.com

Szüreti tanácsok...

Nem árt tanulmányozni !
Szüreti szabályok
1. Sose kezdjük borivással a napot. A reggeli bor megfekszi a gyomrot, rátelepszik a mozgásközpontunkra, azonkívül kettőslátás is kialakulhat. Tapasztalt szüretelő törkölypálinkával indítja a reggelt féldecis kiszerelésben, ennek kiváló az értágító hatása, meg a muslincák sem jönnek ránk annyira, mint bor esetében.
2. Lehetőség szerint keveset tartózkodjunk napon. A szeptemberi-októberi napsütésnek még ereje van, könnyen okozhat szédülést, kóválygást, egyensúlyi zavarokat. Ha tehetjük, vonuljunk a pince hűvösébe, a megfáradt, kitikkadt szervezet itt tud igazán akkumulálódni.
3. Ernyőt, botot sose vigyünk magunkkal a pincébe, ez tudniillik a lépcsőn való lezuhanásunkban akadályozhatja a biztos talajfogást, plusz a poharakat is leverhetjük vele, ami újabb bajforrás lehet (vágásos sérülések stb.).
4. A lopót mindig egy kézzel fogjuk, így szabad kezünkkel megtámaszthatjuk szüretelő társunkat.
5. Sose vedeljük a bort, csak hörpöljük, kortyolgassuk. A vedelő borivó unesztétikus, beárnyékolja az egész szüretet, azonkívül a saját kezére is rá szokott lépni.
6. Ne kívánd meg felebarátod borát, ott a tiéd!
7. Óránként, kétóránként jöjjünk fel a pincéből, nézzük meg, hol tart a szüret, mire jutottak az asszonyok és a gyerekek. Ha a tőkék között szemlélődünk, kapaszkodjunk erősen a karókba, lábunkat próbáljuk meg ciklikusan egymás elé rakni.
8. Az éneklés (Részeg vagyok, rózsám...), a szavalás (Ej, döntsd a tőkét...) jótékonyan hat a tüdőre, szívre, növeli az együvé tartozás érzését, sőt még a seregélyek is elmenekülnek a környékről.
9. A házassági ígéretekkel csínján kell bánni, ez másnap rossz közérzetet okozhat.
10. Szüreti összeszólalkozásoknál bicskát, hordódongát nem illik használni, kínáljuk meg óborral az ellenfelet, az majd leteríti.
11. Ha beszédünkben már túlságosan sok a mássalhangzó, taglejtésekkel is kifejezhetjük magunkat. Ennél kifejezőbb, ha csak ülünk a sarokban támasztva a falat.
12. Pincelépcsőre ne feküdjünk le aludni, mert áteshetnek rajtunk poharastól, lopóstól.
13. Reggel ne ijedjünk meg a táskás szemű, piros orrú embertől a tükörben. Megvan szegénynek a maga baja...Módosult a VP4-16.6.1-17 című felhívás.

Módosult a fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései (VP4-16.6.1-17) című felhívás.
Változtak A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései című pályázati felhívás 3. fejezetében az Építési Normagyűjtemény alkalmazásával kapcsolatos szabályok. A felhívás és mellékletei az alábbi linken találhatók.

2018. január 18., csütörtök

Kisteljesítményű napelem parkok létesítése

Támogatást kíván nyújtani a kormány a mezőgazdasági termelőknek ahhoz, hogy kis-teljesítményű napelem parkokat létesítsenek saját földterületeiken. Összesen 3000 napelem park kialakítása szerepel a tervekben, amelyekhez egyenként egy hektárnyi területre lehet szükség. Termelőnként egy engedélyhez nyújtanának támogatást, kedvezményes hitelt és földvásárlási lehetőséget.

Kézikönyv állattenyésztési pályázóknak

Felhasználói kézikönyvet tett közzé a Magyar Államkincstár (MÁK) a Vidékfejlesztési Program (VP) állattenyésztési pályázatainak ügyintézéséhez. A kézikönyv bemutatja a kérelembenyújtáshoz szükséges elektronikus felület működését és a kifizetési igénylések menetét.
A felhasználói kézikönyv innen is letölthető.

2018. január 16., kedd

Borszőlőültetvény telepítési pályázat

A felhívás célja kertészeti ágazat versenyképességének fokozása, új borszőlőültetvények telepítésének támogatásával. Az Európai Unió 2016. január 1-jén új szőlőtelepítési engedélyezési szabályozást vezetett be, amely korlátozott mértékben megengedi a tagállamok számára a termelési potenciál növekedését. Ennek megfelelően minden tagország jogosult teljes szőlőterületének 1%-a tekintetében új telepítési engedélyt kiadni. Magyarország esetében ez évente mintegy 650 ha új borszőlőültetvény telepítését teszi lehetővé. Jelen Felhívás keretében kizárólag borvidékbe sorolt településen megvalósuló, új telepítési engedély alapján telepített ültetvényekre vehető igénybe támogatás.Támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 15. napjától 2020. augusztus 31. napjáig van lehetőség. A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

BLOGSZEMLE - 2010.

Furcsa szokások...

Furcsa szokások: piros bugyi január elsején 
részletek>>
2010. december 30., csütörtök, Szerző: MTI
Minden nép más dolgokhoz ragaszkodik, az olaszoknak piros alsónemű, a spanyoloknak szőlő hoz szerencsét szilveszter estéről újévre virradóra.
Döbbenet! Csiripelnek az egerek!
Madárként csiripelő egereket tenyésztettek ki az Oszakai Egyetem tudósai, akik a genetikailag módosított rágcsáló segítségével szeretnék felderíteni az emberi nyelv eredetét. 2010. december 22. szerda részletek>>
A genetikailag módosított egerek szervezete hajlamos hibát ejteni a DNS-másolás során, ezért esetükben könnyebben alakulnak ki génmutációk. "A mutációk az evolúciók mozgatórugói. A génmódosított egereket kereszteztük nemzedékeken keresztül, s figyeltük, hogy mi történik. Egyenként vizsgáltuk az újszülött egereket, s egyszer csak felfedeztünk egy madárként +daloló+ egyedet" - magyarázta a kutatásokat irányító Ucsimura Arikuni, hozzátéve, hogy az "éneklő" egér a véletlennek köszönheti világra jöttét, ám ezt a tulajdonságát átörökíti utódaira. Mint a kutató megjegyezte, meglepte, hogy a "daloló egér" látszatra ugyanolyan, mint "közönséges" fajtársai, azt várta volna ugyanis, hogy megváltozzon a rágcsáló fizikai megjelenése is. Ugyanakkor a kísérletek során születtek egerek rövid végtagokkal, s a dakszlira emlékeztető farokkal. Jelenleg a laboratórium már 100 "daloló" egérrel rendelkezik. S hogy miért oly értékesek a "csiripelő" rágcsálók? A madarak egy sor hangelemet variálnak, amelyek olyan szerepet töltenek be, mint az emberi beszédben a szavak, s énekükben egyfajta "lingvisztikai" szabályok követhetők nyomon. "Az egereket könnyebb tanulmányozni, mint a madarakat. Emlősök, így az agyi szerkezetükben és más biológiai tulajdonságaikban közelebb állnak az emberhez" - mutatott rá Ucsimura. Ismertetése szerint a kísérletek jelenlegi fázisában azt vizsgálják, hogy a "csiripelő" egerek miként hatnak a "közönséges" egerekre. Abból kiindulva, hogy a mutáns egerek hangosabban csiripelnek, ha ismeretlen környezetbe kerülnek, vagy amikor a hímek nőstények társaságába csöppennek, a kutató szerint a csiripelés az érzelmek egyfajta kifejezését jelenti. A kutatások során arra is fény derült, hogy amikor "közönséges" egerek énekes fajtársaikkal együtt cseperedtek, a szokásosnál kevesebb ultrahangot bocsátottak ki. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a kommunikációs módszerek a nyelvjáráshoz hasonlatosan terjednek a csoporton belül.
Forrás: MTI, HírExtra

Aranykorona és forgalmi érték

A termőföldek aranykorona (kataszteri tisztajövedelem) értéke nem pénzbeli értéket jelent, hanem egy adott becslőjáráshoz tartozó, a művelési ágtól, és azon belül a minőségi osztálytól függő minőségi arányszám. A szám-érték a matematikában sem jelent pénzbeni értéket. Az AK értéket a földhivatal hatósági jogkörében állapítja meg a kijelölt mintaterekkel való empirikus összehasonlítás és a vonatkozó fokozattábla alapján. A kataszteri tisztajövedelem érték, mint hatósági nyilvántartási adat az ingatlan-nyilvántartásba is be van jegyezve.
Az AK érték természetesen kihat a termőföld piaci értékére, de azzal nem azonos, jó esetben azzal arányos. A piaci érték ezzel szemben az a becsült összeg, amennyiért egy ingatlan (termőföld) az értékelés időpontjában gazdát cserélhetne egy hajlandóságot mutató eladó és egy hajlandóságot mutató vevő között.

Kártérítési felelősség...

A munkaviszonyban álló alkalmazott kártérítési felelősségére az alábbiak vonatkoznak:
A munkavállaló kártérítési felelőssége a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért áll fenn. A munkavállaló vétkességét, a kár bekövetkeztét, illetve mértékét, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania.

Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke a munkavállaló egyhavi keresetének ötven százalékát nem haladhatja meg. Kollektív szerződés vagy munkaszerződés a károkozás, illetve a károkozó körülményeire, így különösen a vétkesség fokára, a károkozás jellegére, gyakoriságára, valamint a munkavállaló beosztására tekintettel a kártérítés mértékét ettől eltérően is szabályozhatja, így a munkaszerződés legfeljebb másfél havi, a kollektív szerződés legfeljebb hathavi átlagkeresetig határozhatja meg; ettől érvényesen eltérni nem lehet.
Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni.
A munkavállaló kártérítési felelőssége csak a munkáltató felé áll fenn - harmadik személy - pl. ügyfél nem követelhet kártérítést közvetlenül a hibát vétő alkalmazottól. Helyette a munkáltató felel.
Jó tudni, hogy a munkajogi igények a kár bekövetkeztétől számított 3 év alatt évülnek el. Ez irányadó a munkáltatónak a munkavállalóval szemben támasztható kártérítési igényére is.
(f: Adónet.hu)

Felelősség az adóhiányért...

Fontos kérdés, hogy a munkáltatóra kiszabott adóhiányért fennáll-e a munkavállaló kártérítési felelőssége?
Itt igazából az a kérdés, hogy az adóhiány beletartozik-e a kár fogalmába. Először egy pontosítást: csak a megfizetett adóhiány minősülhet kárnak, az adóhatósági határozattal megállapított csak akkor lesz az, ha megfizették.
Az egységes bírósági gyakorlat szerint az adófizetési kötelezettség és annak teljesítése nem minősíthető kárnak.
A kár fogalmának része a jogellenesség, a felmerült kár a károkozó körülmény folytán a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést jelenti. Az adófizetési kötelezettség teljesítése, az adóhiány megfizetése csökkenti a fizetést teljesítő vagyonát, de ez a csökkenés nem jogellenes, hiszen jogszabályok írják elő a fizetési kötelezettséget. Ez igaz lehet a késedelmi pótlékra is.
Az adóbírság már nem illetéktelen vagyoni előnyt von el - hanem szankcióként ténylegesen csökkenti az adózó vagyonát, tehát a kár jogi fogalmába beletartozhat. Azért itt a kártérítési kötelezettség további feltételei vizsgálandók.
A fentiekhez képest vannak speciális adózási tényállások: a jogszabályban előírt adómentesség vagy adókedvezmény nem teljesítése miatt megállapított adóhiány beletartozhat a kár jogi fogalmába, de csak elmaradt vagyoni előnyként.
(f: Adónet.hu)

Luca széke

December tizenharmadikára esett a Gergely-naptár szerint a téli napforduló, és ugyanezen a napon van Luca-nap, ami fényt jelent, ezért hiedelmek és szokások százai kelnek életre évről évre ezen a téli napon. A legnépszerűbb Luca-napi szokás a Luca székének faragása volt.
A Luca székének egy szabályos ötszög köré írt, öt egyenlő szárú háromszögből készült forma volt az alakja, amit állítólag már a kelták varázsló papjai is ismertek. A szék készítői december tizenharmadikától kezdve mindennap faragtak egy kicsit rajta, ám karácsony napja előtt nem készülhettek el vele. Innen a mondás: "Lassan készül, mint a Luca széke."

A hagyomány szerint a széket kilencféle fából állították össze: kökény, boróka, körte, som, jávor, akác, jegenyefenyő, cser és rózsafából. Az ülőalkalmatosságot elkészülése után nem rendeltetése szerint használták, pont ellenkezőleg. Azt tartották, hogy aki az éjféli misén feláll Luca székére, az megláthatja, hogy a gyülekezet tagjai közül kik boszorkányok.
A veszély abban rejlett, hogy a magaslaton állót a boszorkányok is könnyűszerrel kiszúrták, így aki rémeket látott, azonnal menekülőre is foghatta, majd otthonába érve, ha nem kapták el addig a "gonoszok", rituálisan elégethette a mágikus széket.
A gyengébb idegzetűek jobb, ha ágyban maradnak ezen a mitikus napon, nem nekik való a sok riogatás és félelmetes szertartás.
Forrás: STOP/Képes Újság2018. január 15., hétfő

Figyeljünk a GN benyújtási határidejére!

Előző évi támogatásának akár 15 százalékát is elvesztheti, aki január 31-ig nem küldi be elektronikusan gazdálkodási naplóját (webGN) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (Nébih). A határidő jogvesztő, annak lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség. A nyomtatvány elektronikus kitöltésének megkezdéséhez telepíteni kell a legfrissebb Java és ÁNYK általános nyomtatványkitöltő keretprogramot, amelyek a Nébih honlapjáról is letölthetők, hasonlóan a webGN benyújtásához szükséges aktuális nyomtatványhoz

Gyulai Pálinkafesztivál

2018. április 27. és 30. között, immáron tizenkilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Dél-Alföld egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvénye, az évről évre több ezer látogatót vonzó Gyulai Pálinkafesztivál. A versenyfelhívással kapcsolatos folyamatos információk a www.gyulaipalinkafesztival.hu oldalon érhetők el.

Módosult a családi gazdaságok nyilvántartása

A 2018. január elsejétől hatályos a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjának módosítása értelmében a családi gazdaságok nyilvántartása a továbbiakban nem tartalmazza a gazdálkodó család tagjainak adóazonosító jelét.
A rendelet 1. számú melléklete, a családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem tartalmi elemei is változtak. A termőföldekhez kapcsolódó, korábban megadandó adatok helyett a családi gazdaság részét képező termőföldek településenként, helyrajzi számmal való megjelölése került a kérelem tartalmai elemi között rögzítésre a jogszabály által.

Rovarból készült kenyér...

Finnország egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalata állítása szerint elsőként dobja piacra furcsa új termékét, ami nem más, mint egy rovarokból készült kenyér. Meglehet, hogy hamarosan nem azt kell majd szóvá tennünk, ha légy került a levesünkbe, hanem azt, ha nem került elég rovar az ételbe – de legalábbis egyre többen mutatnak érdeklődést az ízeltlábúakból készülő fogások iránt.
Markus Hellstrom, a Fazer péktermékek előállításával foglalkozó részlegének vezetője elmondta, hogy a vállalat olyan veknit állít elő, amelynek egy részét szárított és porrá őrölt tücsök teszi ki, a fennmaradó rész pedig továbbra is gabonaliszt és más hagyományosabb összetevők. Egy-egy vekni kenyérben nagyjából 70 tücsök van, ezek súlya a kenyér három százalékát teszik ki.
Nemrég az észak-európai országokban több felmérést is folytattak, amelyek során úgy tűnt, a finnek többnyire pozitívan állnak hozzá a rovarok fogyasztásához. Az ízélmény javítása érdekében ropogós tésztát készítettek, az eredmény pedig egy „ízletes és tápláló” eledel lett. A Sirkkaleipa nevű kenyér Sibakov jellemzése szerint remek fehérjeforrás lehet, ráadásul a rovarokban hasznos zsírsavak, vas, illetve B12 vitamin is találhatóak. Egy kenyérben kb. 70 tücsök van.
Rovartartalmú ételek öt másik európai ország szupermarketjeiben lelhetők fel: Belgiumban, Dániában, Hollandiában, Nagy-Britanniában és Svájcban. Svájcban a Coop áruházlánc szeptemberben dobott piacra rovarból készült hamburgert és húsgolyót.
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági szervezete korábban is javasolta a rovarok fogyasztását, mivel azok gazdag ásványi anyag és fehérjeforrások, és összességében egészséges tápláléknak számítanak. Ráadásul a legtöbb rovar tenyésztésével sokkal kevesebb üvegházhatású gáz és ammónia kerül a környezetbe, mint például a szarvasmarhák tenyésztésével. Mindennek tetejébe pedig még olcsóbb is a rovartenyésztés, mint más haszonállatok nevelése. ENSZ-adatok szerint egyébként a világon 2 milliárd ember fogyaszt rovart, az ehető fajok száma meghaladja az 1900-at.
Érdekesség, hogy egy korábbi kutatás során megfigyelték, a rovarok tulajdonképpen valóban képesek lehetnek legalább annyi tápanyagot biztosítani, mint a más állatokból készült élelmiszerek.