Oldalak

2015. március 29., vasárnap

A juhászat szerepe

A hazai juh­te­nyész­tés vissza­fej­lő­dé­se nem a rend­szer­vál­to­zás­sal kez­dő­dött. A ju­há­sza­tok szá­má­nak meg­csap­pa­ná­sát elő­ször a ma­gyar gyap­jú­ipar le­épü­lé­se idéz­te elő a 70-es évek­ben. Még ennél is na­gyobb kárt oko­zott a 80-as évek eről­te­tett ki­vi­te­le, ami­kor el­kez­dő­dött a 30-40 napos ál­la­tok vá­lo­ga­tás nél­kü­li ex­por­tá­lá­sa élő és vá­gott for­má­ban. Ez a hazai ál­lo­mány mi­nő­sé­gé­nek drasz­ti­kus rom­lá­sá­val is együtt járt, mi­köz­ben a ju­há­sza­tok és a juhok száma is je­len­tő­sen csök­kent. 
A hazai juhágazat döntően, mintegy 95 százalékos arányban családi gazdaságok kezében lévő tevékenység, Magyarországon  mintegy hétezer juhtenyészet van – jelentős többségük az Alföldön. A hazai ágazat 935 ezer nőivarú juha – elsősorban a bárányexport, valamint részben a gyapjú és a juhtej révén – hozzávetőleg 25-30 ezer embernek nyújt megélhetést. A kisebb gazdaságokban rendszerint a család több tagja, esetleg néhány alkalmazott dolgozik. Az ágazat összes termelési értéke hozzávetőleg 12–15 milliárd forint körül alakul évente.

Nincsenek megjegyzések: