Oldalak

2010. október 30., szombat

Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 679. §-ának (1) bekezdése értelmében az öröklés joghatásaként az örökös felel az örökhagyó tartozásaiért, így a kölcsönügyletből származó kötelezettségek is átszállnak rá. Az örököst továbbá megilletik az örökhagyót megillető jogok is, azonban az öröklésnek nincs olyan joghatása, aminek a következtében az örökösnek alanyi joga keletkezne olyan jogosultság megszerzésére is, amelyet az örökhagyó személyes körülményei alapoztak meg. A Ptk. 674. § (1) bekezdése továbbá biztosítja az örökösnek az örökség visszautasításának jogát, különösen mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, hozzá tartozó berendezés, felszerelési tárgy, állatállomány és munkaeszköz öröklése esetén, ha nem foglalkozik hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel. Véleményem szerint az örökös abban az esetben jogosult a kamattámogatás igénybevételére, amennyiben megfelel a birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról szóló 17/2207. (III. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. §-ában foglalt feltételeknek. Az örököstől azonban nem várható el, hogy egyik napról a másikra szakképzettséget szerezzen, ahogy az sem, hogy egy életképes birtokot azért kényszerüljön eladni, mert önhibáján kívül nem juthat hozzá valamely támogatáshoz. A fenti probléma megoldása lehet, ha az örökös a képesítési előírásoknak alkalmazott vagy segítő családtag útján tesz eleget, tekintettel arra, hogy a rendelet kifejezetten nem tiltja ezt a lehetőséget. A támogatás jogszerű igénybevételéhez javasolható az örökös által benyújtandó dokumentumok között a jogutódlást igazoló közjegyzői okirat bemutatása. (f: apeh.hu)

Nincsenek megjegyzések: